KMA

Affärsidé

Projektverkstadens affärsidé är att vara en nischad Entreprenör i byggbranschen som en kvalificerad och kompetent projektsamordnare mot långsiktiga och återkommande kunder med verksamhet i hela Sverige.

Kvalitetspolicy

Vi mäter vår kvalitet genom omtanke om våra kunder och strävar efter att alla våra beställare ska känna sig trygga med oss som leverantör och de resultat vi presterar. Ledord för vårt kvalitetsarbete är engagemang, spetskompetens och ständig förbättring.

Vi skall sträva efter att vara kvalitetsledande på marknaden och det arbete vi utför skall alltid ske, som lägst, i enighet med gällande standard och normalkrav.

Risker identifieras och hanteras genom företagets riskanalys för att säkerställa ständig förbättring sam uppfylla kravställningar.

Genom engagemang blir vi motiverade att utföra och leverera våra tjänster på ett sätt som tillfredsställer våra kunders uttalade önskemål och underförstådda behov. Vår personal, både anställd som inhyrd, skall vara väl kvalificerade för sina uppdrag.

Miljöpolicy

Vi strävar efter att tillämpa en helhetssyn på våra entreprenaders miljöstörning. Vi skall om möjligt välja de arbetsmetoder som är skonsamma mot miljön samt förespråka de produkterna med minst miljöpåverkan. Vi skall alltid uppfylla myndigheternas krav, miljölagstiftning och föreskrifter. Där det är tekniskt och ekonomiskt möjligt skall vi även ta ännu större hänsyn till miljöfördelar.

Vi skall fortlöpande involvera våra medarbetare i vårt miljöarbete genom att informera både de, och våra kunder om vår arbetes inverkan på miljön. Detta ska ske på ett öppet och objektivt sätt. För att uppfylla vår miljöpolicy, arbetar vi med att förebygga föroreningar utifrån våra betydande miljöaspekter. Ständig förbättring uppnås genom löpande aktiviteter och uppföljning av våra fastställda miljömål. Risker identifieras och hanteras genom företagets riskanalys för att säkerställa ständig förbättring sam uppfylla kravställningar.

Arbetsmiljöpolicy

En bra och säker arbetsmiljö är nyckeln för en hälsosam och välfungerande arbetsplats.

Målsättningen med vårt arbetsmiljöarbete är att skapa en arbetsplats som inte bara är säker, utan som även främjar utveckling och kamratskap. Vi ser därför till att personalen, i största möjliga mån, arbetar i de team som de trivs och arbetar bra med. Vi utbildar samt ger varje medarbetare nya utmaningar kontinuerligt. Det är viktigt att våra medarbetare känner sig motiverade på arbetet. Både för arbetsmoralen och för den egna hälsan. För att uppnå detta är vi noggranna med att vi ger vår personal rätt förutsättningar.

Säkerhetsarbetet omfattar företagets personal men även andra entreprenörer i anslutning till arbetsplatsen. Arbetsförhållanden skapas för att reducera risker för olycksfall och hälsa, men även eventuella skador på utrustning och hjälpmedel. Säkerhetsarbetet är en viktig del av den dagliga verksamheten där varje enskild individs hälsa är av största prioritet. Risker identifieras och hanteras genom företagets riskanalys för att säkerställa ständig förbättring samt uppfylla kravställningar.

Att ha en öppen attityd, personligt ansvarstagande och ett seriöst förhållningssätt till alkohol och droger är en förutsättning för att kunna förebygga problem. Alla anställda ska vara nyktra och drogfria på arbetsplatsen. Det accepteras inte heller att komma bakfull till arbetet. Överträdelse medför att medarbetaren blir hemskickad. Vid användande av läkemedel som kan påverka arbetsförmågan uppmanas medarbetaren att informera närmsta chef, som gör bedömningen om personen under en period behöver ändrade arbetsuppgifter. Om det trots förebyggande arbete skulle visa sig att en medarbetare får problem med alkohol eller andra droger, ska medarbetare ges möjlighet till rehabilitering och återgång till arbetet. Misstänker man att en kollega har problem är det alltid rätt att handla. Alkohol kan få förekomma på personalfester och vid representation i måttlig mängd då det anses vara lämpligt. Alkoholförtäring ska vid dessa tillfällen hanteras med omdöme och alkoholfria alternativ ska alltid erbjudas.

Vi vill att vår personal skall trivas och må bra på arbetsplatsen. Lagstiftning och kollektivavtal är minimikrav. Genom vårt friskvårdsarbete och vår företagshälsovård bidrar vi till att våra medarbetare har möjlighet till en bra fysik, hälsa och vid behov rehabilitering.

  • Vi inkluderar vår personal i verksamhetens visioner samt helhetsbilden i varje projekt.
  • Vi får varje medarbetare att förstå sin unika roll och betydelsen av det egna arbetet.
  • Vi ger vår personal möjlighet att kunna påverka sin egen arbetssituation.
  • Vi får varje medarbetare att känna ansvar för sin uppgift.
  • Vi ser till att vår personal har rätt befogenheter för det arbete de utför.
  • Vi ser till att varje medarbetare möter nya utmaningar samt utbildas för att kunna utvecklas.
  • Vi ger förutsättningar till vår personal att kunna ta eget ansvar för sin hälsa.

Behov av hjälp?

Gunnar Hedman

+46 (0)8-27 61 00

info@prvn.se